babel_logo_chosen_FΑΓΓΛΙΚΑ


Το Babel Language Centre® προσφέρει μαθήματα Αγγλικών για παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και ενήλικες. Οι μαθητές μας μαθαίνουν την γλώσσα από έμπειρους και εκπαιδευμένους καθηγητές Αγγλικών και προετοιμάζονται για διεθνώς ανεγνωρισμένες εξετάσεις.

 

BabelPreJuniors-200x300

The Babel Language Centre® offers two English programs for very young and young children.

A. A program for children between the ages of 5 and 7 (please contact the school for timetable and curriculum details)

B. An intensive program for children between the ages of 3 and 5. Please, visit the Montessori School for details.

CONTACT US

BabelJuniors1-300x200

A. English courses for Junior Learners

There are definite advantages when children are exposed to the English language at a young age. They tend to acquire it in a more natural way and develop an awareness of its phonology, morphology and syntax, thus developing a solid language background.

Learning is based mostly on interesting characters, entertaining communication activities, games, songs and visual aids. All these make learning English fun.

CONTACT US

A. Αγγλικά προγράμματα για Juniors

Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα οφέλη όταν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα σε μικρή ηλικία. Τείνουν να την κατακτούν με πιο φυσικό τρόπο και αναπτύσσουν την αντίληψη της φωνολογίας, μορφολογίας και του συντακτικού της. Έτσι χτίζουν γερά γλωσσικά θεμέλια.

Σε αυτό το επίπεδο η μάθηση βασίζεται σε ενδιαφέροντες χαρακτήρες ή πρόσωπα, διασκεδαστικές επικοινωνιακές δραστηριότητες, γλωσσικά παιχνίδια, τραγούδια και οπτικοακουστικά βοηθήματα. Όλα αυτά κάνουν διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα την εκμάθηση της Αγγλικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

BabelSeniors2B. English courses for Young Learners and Adolescents (Seniors)

These language courses are specially designed to prepare learners to eventually sit for internationally recognized exams in the following levels: A1 - C2.

Levels A-C

Learners are exposed to short reading and audiovisual texts specially designed and adapted for learning English as a foreign language.  They also participate in language production through structured dialogues, conversations and short writing tasks.

Levels D-E

Learners are exposed to longer and more complex reading and audiovisual texts, specially adapted for EFL learners and participate in language production through dialogues, conversations, role plays and discussion on various topics, as well as formal and informal letter writing, reviews, articles, reports and essay writing. Through different language activities learners develop their reading, writing, listening and speaking skills necessary to achieve higher levels of learning and become better prepared for the exams they planning to take in the next couple of years.

CONTACT US

B. Αγγλικά προγράμματα για νέους μαθητές και εφήβους (Seniors)

Αυτά τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προετοιμάσουν τους μαθητές ώστε τελικά να διαγωνιστούν σε διεθνώς ανεγνωρισμένες εξετάσεις στα επίπεδα A1 - C2:

Επίπεδα Α-C

Οι μαθητές εκτίθενται σε μικρά κείμενα ανάγνωσης και ακουστικά κείμενα ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (EFL). Οι μαθητές συμμετέχουν στην παραγωγή γλώσσας μέσα από δομημένους διαλόγους και συζητήσεις καθώς και γράφοντας σύντομα κείμενα.

Επίπεδα D-E

Οι μαθητές εκτίθενται σε εκτενέστερα και πιο περίπλοκα γραπτά και ακουστικά κείμενα, ειδικά προσαρμοσμένα για το επίπεδό τους. Συμμετέχουν επίσης στην παραγωγή λόγου στα Αγγλικά μέσα από διαλόγους, συνδιαλέξεις, παιχνίδια ρόλων, και συζητήσεις γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Εκπαιδεύονται επίσης στη γραφή επίσημης και ανεπίσημης επιστολογραφίας, άρθρων, αναφορών και εκθέσεων. Μέσα από αυτές τις ποικίλες γλωσσικές δραστηριότητες, οι μαθητές αναπτύσσουν και καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες στην ανάγνωση, γραφή, ακουστική κατανόηση και ομιλία ώστε να επιτύχουν ανώτερα επίπεδα εκμάθησης και να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις που θα έχουν τα επόμενα χρόνια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

slider05

 

 

 

 

Levels B2-C2 (FCE / ECCE/ CPE/ ECPE)

Learners are exposed to authentic reading and audiovisual texts and participate in language production through discussions on various issues, justification and elaboration of decision-making tasks, formal letter writing, article and report writing, as well as longer essay writing tasks.

Learners are exposed to and become familiar with the internationally recognized exams B2-C2. They learn the necessary exam taking techniques and strategies and gradually develop self-motivation and confidence that helps them succeed in their final exam.

Our aim is for our learners not only to pass their exams, but, to also develop fluency and accuracy in both speaking and writing, as well as excellent reading and writing skills.

CEFR Self Help    CONTACT US

Επίπεδα B2-C2 (FCE / ECCE / CPE / ECPE)

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθεντικά γραπτά και ακουστικά μείμενα και συμμετέχουν στην παραγωγή λόγου στην Αγγλική μέσω συζητήσεων γύρω από συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα, επεξηγώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και της άντλησης συμπερασμάτων. Επίσης ολοκληρώνουν γραπτές εργασίες επίσημης επιστολογραφίας, εκτενέστερες εκθέσεις και συντάσσουν άρθρα και αναφορές πάνω σε μια ποικιλία θεμάτων.

Πέραν των παραπάνω, οι μαθητές εκτίθενται και αποκτούν οικειότητα με τη μορφή και τις απαιτήσεις διεθνώς ανεγνωρισμένων εξετάσεων για τα επίπεδα B2-C2. Εξοικειώνονται με τις απαραίτητες δεξιότητες και αναγκαίες στρατηγικές για τις εξετάσεις τους και αποκτούν βαθμιαία κίνητρα, αυτοπεποίθηση για να επιτύχουν στις τελικές τους εξετάσεις.

Στόχος μας για τους μαθητές μας είναι όχι μόνο να περάσουν τις εξετάσεις τους, αλλά και να αναπτύξουν ευχέρεια και ακρίβεια σε ομιλία και γραφή καθώς και άριστες δεξίοτητες στην αναγνωστική κατανόηση και γραφή της Αγγλικής γλώσσας.

AYTΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Babel-FCE-CPE-ECCE-ECPE-2-300x207

"Success"

 

IELTS stands for “International English Language Testing System” and is one of the world’s proven English language tests.

IELTS was one of the pioneers of four skills English language testing over 21 years ago, and continues to set the standard for English language testing today.

IELTS is an English language certification accepted by over 8,000 organisations worldwide. It is considered as evidence of proficiency in English and recognised as a secure, valid and reliable indicator of ability to communicate in the language for education and professional accreditation.

IELTS is jointly owned by British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

The teaching staff at the Babel Language Centre® is fully qualified to teach IELTS and the school has had remarkable success with its IELTS candidates who gained admission to esteemed British Universities such as Cambridge, Bath and Oxford after studying at Babel®.

For more information about IELTS, please visit  http://www.ielts.org/

 

TOEFL

The TOEFL® test is one of the most widely respected English-language tests in the world and is recognized by more than 8,500 colleges and universities in more than 130 countries, including Australia, Canada, the U.K. and the United States.

The TOEFL test is and internationally accepted standard for measuring academic English proficiency at university level. Moreover, the TOEFL test measures how well an individual is able to combine listening, reading, speaking and writing skills to perform academic tasks. The assessment offers a comprehensive and reliable tool to measure the English proficiency skills of individuals from around the world.

The teaching staff at the Babel Language Centre® is fully qualified to teach TOEFL and the school has had success with its candidates who gained admission to American Colleges and Universities after studying at Babel®.

For more information about the TOEFL program, please visit http://www.ets.org/toefl and/or TOEFL PREP

CEFR Self Help CONTACT US

IELTS

Το IELTS είναι ακρώνυμο για “International English Language Testing System” και θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα και ανεγνωρισμένα τεστ για την Αγγλική γλώσσα σε όλον τον κόσμο.

Το IELTS είναι ένας από τους πρωτοπόρους οργανισμούς που εισήγαγαν την εξέταση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων πάνω από 21 χρόνια πριν. Σήμερα συνεχίζει να ορίζει τα στάνταρ στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας.

Το IELTS είναι πιστοποιητικό για την Αγγλική γλώσσα που αναγνωρίζουν πάνω από 8.000 οργανισμοί σε όλον τον κόσμο. Θεωρείται τεκμήριο άριστης γνώσης ττης Αγγλικής και αναγνωρίζεται ως αξιόπιστη, ασθαλής και θεμιτή ένδειξη της ικανότητας του κατόχου να επικοινωνήσει στα Αγγλικά σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς τομείς.

Το IELTS είναι συνιδιόκτητος οργανισμός του Βρετανικού Συμβουλίου, του IDP: IELTS Australia και του  Cambridge English Language Assessment.

Το διδακτικό προσωπικό προσωπικό του Babel Language Centre® είναι πλήρως καταρτισμένο στη διδασκαλία για το IELTS και η σχολή έχει σημειώσει αξιοσημείωτες επιτυχίες με τους υποψηφίους της για IELTS οι οποίοι μετά από την εκπαίδευσή τους στην Babel®, έγιναν δεκτοί σε διαπρεπή βρετανικά πανεπιστήμια, όπως Cambridge, Bath και Oxford.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IELTS, επισκεφτείτε: http://www.ielts.org/

TOEFL

Το διαγώνισμα TOEFL® είναι επίσης από τα πλέον αξιόπιστα τεστ παγκοσμίως για την Αγγλική γλώσσα και αναγνωρίζεται από άνω των 8.500 κολεγίων και πανεπιστημίων σε περισσότερες από 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, Αυστραλίας, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Το διαγώνισμα TOEFL είναι ένα διεθνώς ανεγνωρισμένο στάνταρ για την αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας για την τριτοβάθμια ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πέραν αυτού, το TOEFL αξιολογεί την ικανότητα του σπουδαστή να συνδυάσει τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (ακουστική και αναγνωστική κατανόηση, ομιλία και γραφή) για να διεκπαιρεώσει ακαδημαϊκούς στόχους. Είναι ένα αξιόπιστο και πλήρες εργαλείο για την αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων ενός ατόμου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το διδακτικό προσωπικό προσωπικό του Babel Language Centre® είναι πλήρως καταρτισμένο για TOEFL και η σχολή έχει σημειώσει επιτυχίες με τους υποψηφίους της οι οποίοι μετά από την εκπαίδευσή τους στην Babel®, έγιναν δεκτοί κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TOEFL, επισκεφτείτε: http://www.ets.org/toefl ή http://www.discoverbusiness.us/education/online-mba/resources/toefl/

CEFR Self Help ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Leave a Reply